OGŁOSZENIE  O PROJEKCIE I REKRUTACJI

Fundacja Pomocy Uchodźcom – Otwarte Drzwi w ramach realizowanego programu pilotażowego „Otwarte Drzwi” ogłasza nabór do udziału w projekcie.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • po zakwalifikowaniu brać udział w maksymalnie jednym projekcie dofinansowanym przez LGD w ramach danego naboru wniosków oraz naboru 1/P/2022
 • zamieszkiwać na terenie obszaru LSR (Wykaz jednostek urbanistycznych Miasta Bydgoszczy objętych LSR: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon I, Fordon II)
 • być pracownikami/współpracownikami lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społecznej, zajmujących się niesieniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu emigracji lub uchodźctwa
 • w chwili przystąpienia do projektu mieć ukończony 16 rok życia.
 • pisemne uzasadnienie potrzeby objęcia wsparciem zgodnym z zakresem realizowanego projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej 12 (7K/5M) pracowników / współpracowników lub wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej działających na obszarze LSR, w wieku od 16 lat, którzy będą zajmować się niesieniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu emigracji lub uchodźctwa.

Kandydaci powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy – dostępny tutaj
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze należy składać do 27 lutego w biurze projektu: ul. Zduny 8, 85-055 Bydgoszcz, w godz. 9-17.

Projekt jest realizowany w ramach Projektu Pilotażowego pn. „Projekt grantowy Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki” w ramach RPO WK-P 2014-2020.

ZAKRES PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu rozpocznie się od 1.03.2023 i potrwa 2 miesiące. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Kurs języka angielskiego w interwencji kryzysowej (poziom B2), mający za zadanie podnieść kompetencje w zarządzaniu grupą wolontariuszy, w sytuacjach kryzysowych i działania pod presją czasu. Rozszerzenie słownictwa
 2. Kurs języka ukraińskiego w interwencji kryzysowej (poziom A2), podnoszący umiejętności komunikacji w zaistniałej sytuacji kryzysowej w związku z wojną w Ukrainie, wychodzący naprzeciw realnym potrzebom uczestników kursu.
 3. Warsztaty kulturowe – uczestnicy kursu poznają istotne różnice kulturowe, mające wpływ na współpracę z obcokrajowcami. Zapoznanie z twórczością artystów polskich oraz zagranicznych. Uruchomienie dyskusyjnego klubu filmowego, zajęcia dot. ekspresji artystycznej, kultury lokalnej i dziedzictwa regionalnego.
 4. Spotkanie z prawnikiem/przedstawicielem urzędu ds. emigracji – zapoznanie z aktualnymi przepisami prawnymi o tematyce emigracji, otrzymywania obywatelstwa oraz uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu w zawodach finansowanych przez Skarb Państwa, wykonywanych uprzednio w ojczystym kraju.
 5. Warsztaty z zarządzania czasem – Wspieranie osób niosących pomoc w zarządzaniu zasobami, takimi jak czas i pieniądze, rozwój umiejętności w zakresie zarządzania równowagą między życiem prywatnym a zawodowym.
 6. Fundraising NGO – szkolenie o tematyce działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł: grantów i dofinansowań (ze środków rządowych, samorządowych i prywatnych), własnej odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej, dotacji sponsorów (biznes), wsparcia darczyńców indywidualnych (prywatnych). Apel fundraisingowy i reklama w social mediach.
 7. Warsztaty profilaktyki zdrowotnej – Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania i nawyków żywieniowych oraz znaczenia aktywności fizycznej i badań profilaktycznych w dobie chorób cywilizacyjnych. Różne rodzaje diet oraz definicja indeksu glikemicznego. Wspólna produkcja zdrowych posiłków i degustacja.
 8. W ramach aktywizacji społecznej grupy przewidywany jest zakup i zorganizowanie trzech spotkań integracyjnych z udziałem uczestników oraz osób z lokalnej społeczności (w tym emigranci i/lub uchodźcy).
 9. Spotkania indywidualne z psychologiem, którego celem jest indywidualizacja ścieżki wsparcia, zapewnienie wsparcia emocjonalnego osób niosących pomoc w radzeniu sobie ze stresem i wyczerpaniem emocjonalnym.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Regulamin rekrutacji do projektu – dostępny tutaj
REGULAMIN REKRUTACJI
Regulamin projektu – dostępny tutaj
REGULAMIN PROJEKTU

KONTAKT

W sprawach związanych z rekrutacją do projektu oraz realizacją projektu należy kontaktować się z koordynatorem projektu:
Michał Włodarczyk, tel. 696 810 706, mail: heartsanddoors@gmail.com